FNs Verdensmål

Der kommer hele tiden mere og mere fokus på, hvordan der kan skabes en bedre og mere bæredygtig verden. Det er også med dette i mente, at FN har opstillet “FNs verdensmål – for bæredygtig udvikling”, der eksempelvis skal fungere som et mere håndgribeligt redskab, virksomheder kan bruge for at tilpasse deres indsatser og forbedre sig på visse områder løbende.  

Biogas Express har i den henseende også udvalgt flere af FNs verdensmål som skal fungere som guidelines, der arbejdes med løbende, og nogle som vi allerede indfrier gennem vores eksisterende arbejde.  

Du kan læse, hvordan vi arbejder med de udvalgte Verdensmål her:   

Verdensmål 2 – Stop sult 

Ved aktivt at arbejde for en øget anvendelse og produktion af biometan af 2. generations biomasser, bidrages der til FNs 2. Verdensmål. Biometan er en vedvarende energikilde der, når den produceres af bæredygtige biomasser, øger arealproduktiviteten og sikrer at energiproduktion ikke sker på bekostning af arealer, der bør anvendes til fødevareproduktion. Ydermere øges nærringsstofværdien af afgasset materiale, og anvendelse af afgasset biomasse som gødning fremmer et mere bæredygtigt landbrug. 


Verdensmål 7 – Bæredygtig energi 

Biogas Express arbejder med at sikre både producenter og slutbrugere af biometan en fair afregning for den vedvarende energi. Jo større efterspørgslen efter biometan er, jo større incitament vil der være for at øge produktionen, og derved øge udbuddet af bæredygtig og grøn energi. 


Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst  

Biogas Express bidrager til mål nr. 8 ved at sikre et bæredygtigt arbejdsmiljø for virksomhedens nuværende og kommende ansatte. Derudover justeres forretningsmodellerne kontinuerligt, således at disse til enhver tid er bæredygtige og understøtter en bæredygtig forretning i vækst med fokus på realisering af win-win situationer på tværs af hele værdikæden. 

Desuden fungerer biogasproduktion i det hele taget som cirkulærøkonomi, og så er produktionen ligeså med til at skabe jobs og økonomisk vækst inden for landbruget.


Verdensmål 9 – Industriel innovation og infrastruktur 

Biogas Express bidrager til det 9. Verdensmål ved at være aktivt deltagende partnere i innovations- og udviklingsprojekter, hvor vi bringer vores ekspertise og viden til bordet for at understøtte en fortløbende udvikling af industrien. 


Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Gennem Biogas Express’ arbejde med biometan som energikilde støttes der op om udvikling af det bæredygtige samfund. Vi arbejder aktivt for at fremme biometan som drivmiddel i transportsektoren, der sammen med eldrevne køretøjer kraftigt vil reducere mængden af partikler i byerne. 


Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion 

Biogas Express er med til at støtte op om biogasindustrien, der er cirkulærøkonomi i sin reneste form, da affald og restressourcer fra samfund og produktionsapparatet raffineres til energi og gødningsprodukter. Energien erstatter direkte brug af fossile brændsler, mens anvendelsen af organiske rester i biogasproduktionen sikrer CO2-besparelser både i landbruget og i den generelle produktion, da næringsstoffer raffineres og effektivt recirkuleres. 


Verdensmål 13 – Klimaindsats  

Et hvert led i produktionen, der omstilles til anvendelse af biometan, er en aktiv klimahandling og en brik i den store globale omstilling, der skal til for at afbøde klimaforandringerne, som vi allerede ser tegn på overalt i verden i dag. 


Verdensmål 14 – Livet i havet 

Afgasset biomasse har en større gødningsværdi og et højere optag, når det anvendes i landbruget. Derved mindskes udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, der i sidste ende er medvirkende til, at især kystnære områder lider under algeopblomstringer og efterfølgende iltsvind.  


Rul til toppen