Biogas

Hvad er biogas?

Biogas består af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), og dannes når naturligt forekommende tarmbakterier i iltfrie miljøer fordøjer organisk materiale.

Biogas produceres, når husdyrgødning og organiske restprodukter fra industri og husholdninger tilføres et biogasanlæg, der består af en række tanke uden ilt.

Den anvendte biomasse kommer primært fra husdyrgødning, men kan også bestå af restprodukter fra fødevareindustrien, herunder slagteriaffald, og andre kilder som husholdningsaffald. Desuden bruges restprodukter fra landbruget, herunder halm.

Ved Biogas Express vægtes det i høj grad at produktet kommer fra affald for at gøre det så bæredygtigt som overhovedet muligt, og undgå at anvende biologiskmateriale, der kan anvendes på anden vis, fx inden for fødevareindustrien.

Thorsø biogas

Hvordan produceres biogas?

Først bliver biomassen bliver fragtet til et fællesanlæg, hvor gødningen bliver afgasset.

Foruden husdyrgødningen tilsættes en mængde faste organiske materialer såsom slagteriaffald, madaffald eller halm. I selve afgasningsprocessen nedbrydes det organiske materiale under iltfrie forhold i biogastanken, hvorved der dannes metan og kuldioxid. Under denne proces nedbrydes ca. halvdelen af kulstoffet, hvilket efterlader en mængde afgasset biomasse, som kan anvendes til gødning på markederne. På den måde sikres en recirkulering af næringsstofferne.

Den afgassede biomasse anvendes som gødning. I biogasanlæggene forbedres husdyrgødningens værdi som gødning, og samtidig mindskes risikoen for tab af næringsstoffer til vandmiljøet. Dertil så lugter den afgassede biomasse en hel del mindre end gylle, når afgrøderne gødes.

Samtidig sikrer biogasanlæggene genanvendelse af næringsstofferne i det organiske affald, hvilket er vigtigt i forhold til den fremtidige fødevareforsyning, da nogle af de næringsstoffer, planterne har brug for, er knappe ressourcer.

Hvad kan biogas?

Biogas har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Biogassen er traditionelt blevet brugt i kraftvarmeværker, hvor den ved hjælp af en gasmotor omsættes til el og fjernvarme. Siden 2013 har den primære anvendelse af den stigende biogasproduktion været opgradering, det vil sige fjernelse af biogassens CO2-indhold, hvorefter metanindholdet (CH4) er pumpet ind i gasnettet. Dermed erstatter biogassen naturgas, hvilket er godt for klimaet. Derudover kan biogas bruges til tung transport, hvor det kan være med til at erstatte fossile brændstoffer, hvilket ligeledes er med til at mindske drivhusgasserne i atmosfæren.

Biogas som cirkulær økonomi

Biogasproduktion er cirkulær økonomi i sin reneste form. Organisk affald benyttes til opvarmning og transport og restproduktet benyttes som gødning på markerne, hvilket er med til at sikre jorden nye nærrigsstoffer, hvortil der vokser nye afgrøder op, som blandt andet bliver anvendt som dyrefoder. På den måde går cyklussen i ring, hvilket er en klimavenlig tilgang til transport og opvarmning fremfor fossile alternativer og et ressourcesupplement til vind- og solenergi, der netop ikke er afhængig af om vinden blæser eller om solen skinner.

Biogas Circular economy
Har du nogle spørgsmål?
Hvis du ønsker at høre mere om biogas, er du altid velkommen til at kontakte os enten på mail eller på telefon + 45 61 71 88 11.
Rul til toppen