Biogas

Hvad er forskellen egentlig på biogas og naturgas?

Egentlig burde det jo sige lidt sig selv, hvad forskellen på et fossilt og et ikke fossilt produkt er, men ordet ”naturgas” kan hurtigt forvilde selv det fleste. For burde det ikke være et naturligt produkt? Men fakta er dog at naturgas er et fossilt brændstof, der ikke er kommet op til overfladen særlig naturligt.   […]

Større dokumentationskrav til alle biogasanlæg

Med det nye VE-direktiv, der træder i kraft fra 1. juli, sker der en række ændringer for alle biogasanlæg. Disse ændringer er afhængige af, hvorvidt biogasanlægget har opgradering og er nettilsluttet, eller om biogasanlægget leverer gassen direkte til en gasmotor til el og varmeproduktion.  For biogasanlæg med opgradering  Her vil de nye krav primært omhandle ændringer i måden hvorpå CO2-fortrængningen af […]

Halm er en vigtig spiller for fremtidens biogasproduktion

Den snart 10 år gamle politiske ambition, om at 50% af husdyrgødningen skulle håndteres i et biogasanlæg, ligger stadigvæk uforløst hen. I skrivende stund estimeres andelen af husdyrgødningen, der afgasses i den danske biogas sektor, at ligge på godt 25%. Det vil sige, der fortsat er et stort potentiale for mere biogasproduktion i Danmark.  Ifølge Biogas Danmarks biogas Outlook 2021 vil biogassen […]

Minimal navneændring i lovgivningen – en enorm signalværdi for biogas

Den 11. maj blev en måske uanseelig ændring vedtaget i lovgivning vedrørende den danske gasforsyning. En simpel navneændring bevirker at lovgivningen der tidligere hed ”lov om naturgasforsyning” fremadrettet hedder ”lov om gasforsyning”, og overalt erstattes ”naturgas” med ”gas”.  Ordmæssigt virker ændringen måske minimal. Men, graver man dybere, ligger der en enorm betydning og anerkendelse i denne navneændring, der udspringer af den transformation, vi som samfund er inde i, og det faktum at gasforsyningen bliver grønnere […]

Det nuværende system for oprindelsesgarantier opretholdes

Den 6. maj var en god dag for biogassen i Danmark. Der blev ved afstemning i folketinget besluttet, at det eksisterende system for oprindelsesgarantier skal bibeholdes. Der har været debat omkring hvorvidt biogasanlæg, der modtager støtte, efterfølgende skulle kunne sælge oprindelsesgarantier. Hvis dette system var blevet indført, ville det have betydet et voldsomt slag for den danske biogas industri.   Den 23. marts skrev Biogas Danmark:  ”En konfiskation af […]

Stadig et stort potentiale for dansk biometan

På TV2 News lørdag den 24. april 2021 lød det fra Klima og Miljøminister, Dan Jørgensen, at man går efter at øge mængden af biometan fra de nuværende godt 20% til 70% frem imod 2030. Denne ambition står i fint samspil med Biogas Danmarks notat fra juni 2020, hvori det estimeres at blot 20% af gyllen […]

Biogas har en central placering i indfrielsen af 2030-klimamålsætningen

Biogassektoren i Danmark bliver i anslået til at have en væsentlig effekt i forhold til realiseringen af målsætningen om en 70% CO2-reduktion i 2030, svarende til 20 mio. ton CO2-ækvivalenter. I klimarådets nyeste evaluering af de seneste politisk vedtagne indsatser på klima- og energiområdet, der samlet set skal nedbringe emissionerne med 7,2 mio. ton CO2-ækvivalenter, […]

Rul til toppen